Startdocument ‘Verbetering data-uitwisseling tussen VIVET-partijen’

Het gaat hier om een intern project waarbij gekeken wordt hoe we de data-uitwisseling tussen de diverse VIVET-partijen beter kunnen inregelen.Er wordt een gap analyse uitgevoerd van de huidige situatie met de ideale situatie, waarbij huidige beschikbare oplossingen als opties worden meegenomen.

Het probleem

In het kader van VIVET, en andere trajecten binnen de energietransitie, moet er regelmatig data worden uitgewisseld tussen de VIVET-partijen ten behoeve van een analyse voor een gezamenlijk informatieproduct. In de praktijk gaat de uitwisseling en koppeling van bestaande datasets niet zo gemakkelijk. Barrières die de uitwisseling tegenhouden kunnen we grofweg indelen in deze categorieën:

 • Wettelijke of organisatie-specifieke regels, eisen, richtlijnen
 • Praktische zaken met betrekking tot format, processen, mensen, logistiek
 • Geschiktheid van de data voor het beoogde doel
 • Gebrek aan noodzaak of commitment.

De oplossing

Tegelijkertijd zien we dat op vele gebieden waar data-uitwisseling succesvol is een aantal zaken goed geregeld zijn. Deze zaken beschouwen we als minimale eisen voor succesvolle uitwisseling, namelijk:

 • herontwerp van het datamodel
 • standaardisatie van de data-eigenschappen/metadata
 • beheren van de data op één plek
 • afspraken over de Governance

Een voor de hand liggend denkbeeld is dat het voldoen aan de minimale eisen automatisch zorgt voor het slechten van alle barrières. Maar in de praktijk blijkt iets te vaak dat aanpassing aan de minimale eisen tijdverslindend en niet genoeg is. Het is ook een onjuiste redenering: want voldoen aan minimale eisen is geen garantie voor succes.

In dit onderzoek wordt gekeken naar:

 • Wat zijn de behoeften voor het datadelen tussen de VIVET-partijen: PBL, Kadaster, RVO en CBS? Welke gebruikersvragen kunnen dan beter worden beantwoord?
 • Wat is er nodig om te komen tot de oplossingen, aanbevelingen zowel op inhoudelijk (b.v. standaardisatie etc.) als procesmatig (welke afspraken, verplichtingen etc.) vlak?


Voorstel is daarom om een aantal sets als case te beschouwen en per case uit te zoeken wat de barrières zijn. En vervolgens de Walt Disney-methode (Dromer, Realist, Criticus) toe te passen:

 • Per case brainstormen hoe deze barrières te slechten zijn. Zowel door te kijken naar de minimale eisen die de barrière structureel zou oplossen, als naar relatief eenvoudige pleister/tussenstap-maatregelen zijn te bedenken.
 • Een impact-analyse van de mogelijke oplossingsrichtingen
 • Een check bij alle betrokkenen hoe deze het idee zullen ervaren

Daarnaast wordt onderzocht of alle goede ideeën over data-uitwisseling uit eerdere jaren zijn uitgevoerd. Het gaat hier dus om een gap analyse van de huidige situatie met de ideale situatie, waarbij huidige beschikbare oplossingen als opties worden meegenomen.

Betrokken partijen

De focus ligt op de uitwisseling van data tussen CBS, RVO, Kadaster en PBL, met een doorkijkje naar de netbeheerders.

Output en deadline – wat levert het op en wanneer?

Rapport met analyse en aanbevelingen

Communicatie

Omdat het een project is dat vooral intern gericht is, verwachten we weinig communicatie naar buiten. Uiteraard komt het verslag op de website. Mochten de resultaten van het onderzoek toch aanleiding geven voor externe communicatie, dan kan dat uiteraard.

Mogelijke obstakels

Er worden op dit moment geen concrete obstakels voorzien voor dit onderzoek

No Go’s – Niet doen

Het onderzoek levert een analyse en aanbevelingen op. Het uitvoeren van deze aanbevelingen valt buiten dit onderzoek, en wordt in een later stadium opgepakt

Afbeeldingen

Cookie-instellingen