Rapport 'Verkenning begrippenkader warmte: Naar een gezamenlijke taal voor de warmtetransitie

In opdracht van VIVET onderzocht AEF de behoefte bij overheden en kennisorganisaties aan een begrippenkader voor de warmtetransitie. De focus van de verkenning lag op collectieve warmtevoorziening. Meer informatie vind je in het eindrapport en de bijlage.

In opdracht van VIVET onderzocht AEF de behoefte bij overheden en kennisorganisaties aan een begrippenkader voor de warmtetransitie. De focus van de verkenning lag op collectieve warmtevoorziening. Deze is van groot belang voor een voor de samenleving en burgers betaalbare transitie naar duurzame warmte. Dat vraagt soepele samenwerking van deze partners en lokale regie. De diversiteit aan gebruikte taal leidt daarbij tot verwarring en gaten in informatie. Deze verkenning bestond uit het inventariseren van de behoefte aan een gezamenlijk begrippenkader, het in kaart brengen van de belangrijkste begrippen over warmte, het duiden van spanning in definities van deze begrippen en het aangeven van hiaten in de data.

Uit de verkenning blijkt dat alle stakeholders een sterke behoefte hebben aan een begrippenkader. Daarnaast is een helder overzicht gecreëerd van de belangrijkste begrippen, en is aangegeven in hoeverre er voor die begrippen al overeenstemming is over de definities. Meer informatie vind je in het eindrapport en de bijlage

Afbeeldingen

Cookie-instellingen